Jdeme životem spolu s vámi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA


 • Tel.: 775 655 422, 731 604 421, 775 655 422
 
Okružní 1, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Sihelníková - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SASANKA

- Městská charita České Budějovice

 

Poslání služby:

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA je pomáhat rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území města České Budějovice, a tím přispívat k jejich sociálnímu začlenění.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA jsou členové rodin z lokality Palackého náměstí, ubytovny Okružní 1/acentra Českých Budějovic.

Posláním SASANKY je pomáhat rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území města České Budějovice,a tím přispívat k jejich sociálnímu začlenění.

 

Pracovní doba: 

Okružní 1/a:

PO 9:00 - 16:00

ST 9:00 - 16:00 

Palackého náměstí:           

KANCELÁŘ Skuherského 70, České Budějovice

ÚT 9:00 - 12:00

ČT 9:00 - 12:00

TERÉN V RODINÁCH

ÚT 13:00 - 16:00

ČT 13:00 - 16:00

13:00 - 16:00 

 

le práce

1.       Umožnit uživatelům služby lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet tak podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

2.      Zlepšit bytovou, finanční a rodinnou situaci uživatelů služby.

3.      Součinnost mezi službami a spolupráce s dalšími odborníky v zájmu a ve prospěch uživatelů (usnadnění komunikace se školou, OSPOD, Správa domů s.r.o. a dalšími) 

 

Principy služby

1.       Profesionalita - individuální přístup ke klientovi, respektování jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací.

2.       Interdisciplinární přístup - snaha o součinnost mezi službami a spolupráci s dalšími odborníky v zájmu a ve prospěch uživatelů.

3.       Zaměření na rodinu jako celek - zájem o rodinné zázemí uživatelů. Chápání rodiny jako celku, kde se jednotliví členové rodiny navzájem ovlivňují.

4.       Bezplatnost - tato služba je poskytována bezplatně (bez finanční úhrady). Pro užívání sociální služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.

 

Základní činnosti

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • kontaktní práce
 • pracovně výchovná činnost s dospělými
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
 • situační intervence

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovody
 • tematicky zaměřené akce se zapojením veřejnosti

Sociálně terapeutické činnosti

 • poradenství
 • krizová intervence
 • případová práce
 • skupinová práce/práce se skupinou
 • krizová intervence

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • informační servis
 • sociální poradenství
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • zprostředkování dalších služeb
 • doprovod

Služba je poskytována zdarma a anonymně.

Pracovník shromažďuje pouze informace nezbytně nutné pro poskytování služeb a chrání práva uživatele služby na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.

Pracovníci se při poskytování služby řídí zákony České republiky a mezinárodními úmluvami, dále pak Interními směrnicemi a Metodikami, které vycházejí ze Standardů kvality sociálních služeb a etickým kodexem České asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální služby.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Kateřina Sihelníková - vedoucí zařízení Mgr. Dominika Bobková - sociální pracovnice Tomáš Kvěch - sociální pracovník