Jdeme životem spolu s vámi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro


  • Tel.: 731 604 456, 733 755 831, 731 604 508
 
Okružní 621/1a, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Sihelníková - vedoucí; sociální pracovnice

Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro

Městská charita Č. Budějovice

 

Sociální služba poskytovaná dle zákona č. 108/ 2006 Sb., §62 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dále jen NZDM (registrace)

 

 

Poslání NZDM - Srdíčko JILORO:

Posláním NZDM je pomoci dětem a mládeži rozvíjet se ve všech složkách jejich osobnosti v závislosti na požadavcích a normách společnosti a to formou klubových aktivit, které cílí na socializaci klienta ve všech jejích aspektech.

 

Okruh osob:

Mezi okruh osob patří děti a mládež od 6 do 26 let, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučené lokalitě Okružní 1/a, nemají v této lokalitě možnost využívat aktivity důležité pro vývoj dětí a mládeže.

Rodinní příslušníci uživatelů sociální služby nepatří do okruhu osob, ale může s nimi být navázána spolupráce v  rámci případové práce, při jednorázových akcích, nebo krizové situaci uživatele.

 

Otevírací doba: 

Okružní 621/1a:

PO 9:00 - 11:30 (Individuální poradenství dle domluvy, práce s rodiči uživatelů) + 12.30 - 17.30

ÚT 9:00 - 11:30 (Individuální poradenství dle domluvy, práce s rodiči uživatelů) + 12.30 - 17.30

ST 9:00 - 11:30 (Individuální poradenství dle domluvy, práce s rodiči uživatelů) + 12.30 - 17.30

ČT 9:00 - 11:30 (Individuální poradenství dle domluvy, práce s rodiči uživatelů) + 12.30 - 17.30

 12:30 - 16.00

 

Otevírací doba během školních prázdnin:

Okružní 621/1a:

PO 10.00 – 12.00   12:30 – 16:00

ÚT 10.00 – 12.00   12:30 – 16:00  

ST 10.00 – 12.00   12:30 – 16:00

ČT 10.00 – 12.00   12:30 – 16:00

 10.00 – 12.00   12:30 – 16:00 

 

 

Principy:

  • Individuální přístup: Pracovníci se chovají ke každému klientovi, bez předsudků, otevřeně a berou na vědomí jejich individuální přání a potřeby.
  • Mlčenlivost: Pracovníci zachovávají v tajnosti osobní a citlivé údaje klientů a nemluví o záležitostech uživatelů na veřejnosti.
  • Důvěra: Pracovníci vytvářejí pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen a sociálním pracovníkům služby může důvěřovat.
  • Bezplatnost: Tato služba je poskytována zdarma (bez finanční úhrady).
  • Nízkoprahovost: Pro využívání služeb NZDM se klient nemusí zavazovat k registraci v zařízení, členství, apod.

Návštěva zařízení není podmíněna dřívější domluvou.

Pro využívání služeb NZDM se klient nemusí zavazovat k registraci v zařízení, členství, apod.
Návštěva zařízení není podmíněna dřívější domluvou.

 

Základní činnosti

  • Kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Způsob podávání stížností

  • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby lze podat ústně (telefonicky), písemně a to buď dopisem k rukám nebo emailem vedoucího služby. Stížnost lze podat také anonymně a to do schránky na stížnosti a púodněty, která je umístěna na Okružní 521/1a, České Budějovice, vedle kanceláře SASANKY. Stížnost je poté vyřízena do 30ti dnů od doručení. V odpovědi na stížnost je uvedeno přijaté opatření případně odstranění zjištěných závad.

Služba je poskytována zdarma a anonymně.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jan Horváth - pracovník v sociálních službách Mgr. Kateřina Sihelníková - vedoucí; sociální pracovnice Naděžda Nanárová - pracovnice v sociálních službách