Jdeme životem spolu s vámi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.


 • Tel.: 774 655 344, 731 604 494, 731 604 436
 
Skuherského 70, České Budějovice, 370 01

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

 • Podpora zaměstnanosti. 

 • Programy primární a sekundární prevence se zaměřením na drogovou problematiku.

 • Specifický program pro mladé rodiče. 

 

Rodinní příslušníci uživatelů služby nepatří do našeho okruhu osob, ale v rámci spolupráce s celou rodinou a komunitou bývají zapojováni do služeb v Terénu či jednorázových akcí. Do Klubu NZDM V.I.P. mají přístup pouze ve Dnech otevřených dveří. Spolupracujeme také s Poradnou Eva pro ženy a dívky v nouzi Diecézní charity České Budějovice, která realizuje terénní služby v rodinách uživatelů služby.

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

Městská charita České Budějovice 

 

Poslání služby:

NZDM V.I.P. nabízí zázemí, odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži, které jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, sociálním vyloučením, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci.

 

Provozní doba:

Služby jsou uživatelům poskytovány celoročně, v pracovních dnech, dnech školního volna a v období letních prázdnin.

Klub (určeno pro 12 – 26 let)

 • ÚT    15:00 – 17:00
 • ST     13:00 - 17:00 
 • ČT    15:00 – 17:00
 • PÁ     14:00 - 17:00

Klubík (určeno pro 6 – 11 let)

  • ÚT   14:00 - 15:00
  • ČT   14:00 - 15:00

Školní příprava - dle individuální domluvy

 • PO             13:00 - 17:00

 • ÚT + ČT    13:00 - 14:00

Výtvarná dílna

 • PÁ     14:00 - 15:00

 

Individuální konzultace + administrativa:

 • PO - ČT 9:00 - 12:00

 

Cíl:

Zlepšit kvalitu života okruhu osob a snížit působení sociálně negativních vlivů.

 

Dílčí cíle:

 • a) podpora a motivace uživatele k řešení obtížných životních situací
 • b) koncept a realizace primárně preventivních akcí
 • c) opakovaná návštěvnost NZDM uživatelem služby
 • d) depistáž a spolupráce s obdobnými a návaznými službami

Principy:

 • Individuální přístup Pracovníci přistupují ke každému uživateli služby a jeho aktuální životní situaci s vědomím jedinečnosti a neopakovatelnosti.
 • Respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby Při poskytování sociální služby nedochází k porušování práv uživatelů, každý uživatel je oprávněn rozhodovat o věcech týkajících se jeho osoby.
 • Mlčenlivost Pracovníci zachovávají v tajnosti osobní a citlivé údaje uživatelů, dbají na udržení důvěry a nediskutují záležitosti uživatelů na veřejnosti.
 • Důvěra Pracovníci vytvářejí pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen a pracovníkům sociální služby může důvěřovat.
 • Odbornost Pracovníci poskytují sociální služby na základě určitého stupně a obsahu vzdělání, které nadále prohlubují a rozšiřují.
 • Bezplatnost Tato služba je poskytována bezplatně (bez finanční úhrady).
 • Nízkoprahovost Pro užívání sociální služby není podmínkou členství ani jiná registrace. Služba je nastavena tak, aby její poskytování vyhovovalo okruhu osob.
 • Umožnění anonymity Pracovníci poskytující sociální službu při běžném provozu zjišťují pouze věk a přezdívku uživatele.

 

Okruh osob:

 • a) Děti a mládež, které zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky)
 • b) Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • c) Jsou ve věkových skupinách: • od 6 do 11 let (Klubík) • od 12 do 26 let (Klub )
 • d) Žijí nebo se pohybují v lokalitě Palackého náměstí, kterou lze vymezit sociálně a geograficky
 • e) Vztahují se k nim další charakteristiky (nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení času mimo rodinu či jinou sociální skupinu, mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí, nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb

 

Služby neposkytujeme:

 • agresivním uživatelům služby
 • uživatelům služby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
 • uživatelům služby s viditelnými známkami nakažlivé nemoci

 

Kapacita programů:

Kapacita Klubu (ambulantní služby) je 35 uživatelů naráz a v Klubíku (terénní služby) 20 uživatelů naráz, při jednorázových a propagačních akcí je kapacita určena druhem dané akce.

 

Základní činnosti:

Plánování činností v klubu NZDM V.I.P. i v rámci Klubíku probíhá ve spolupráci s uživateli služby.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pobyt v zařízení 
 • kontaktní práce 
 • situační intervence 
 • doučování a školní příprava, motivace k dokončení školní docházky a k pracovnímu začlenění 
 • volnočasové aktivity (zajištění organizovaných a neorganizovaných volnočasových aktivit, zájmových činností, sportovních činností) 
 • dílny (pravidelné či nepravidelné akce na nichž je zajištěn lektor) 
 • programy prevence sociálně patologických jevů

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(tato činnost je součástí všech aktivit realizovaných NZDM, umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, výběr konkrétních aktivit probíhá ve spolupráci s uživateli služby)

Příklady činností:

 • přednášky, kurzy, semináře, besedy s odborníky 
 • jednorázové akce (pořádání koncertů, turnajů...) 
 • výjezdové akce, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí apod. 
 • tematicky zaměřené akce se zapojením veřejnosti, dny otevřených dveří

Sociálně terapeutické činnosti

 • poradenství 
 • krizová intervence 
 • případová práce 
 • skupinová práce/práce se skupinou

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 • informační servis 
 • sociální poradenství 
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele 
 • zprostředkování dalších služeb 
 • doprovod 
 • práce s blízkými osobami

Služba je poskytována zdarma a anonymně.

Pracovník shromažďuje pouze informace nezbytně nutné pro poskytování služeb a chrání práva uživatele služby na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.

Pracovníci se při poskytování služby řídí zákony České republiky a mezinárodními úmluvami, dále pak Interními směrnicemi a Metodikami, které vycházejí ze Standardů kvality sociálních služeb a etickým kodexem České asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální služby.

 

 

zpět na hlavní stránku


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Barbora Janotová - sociální pracovnice Mgr. Václava Businská - projektová manažerka Jitka Oupicová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník Bc. Jana Hovorková, DiS - sociální pracovnice Bc. Markéta Švecová - sociální pracovnice