Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.


 • Tel.: 731 604 494, 731 604 436, 774 655 344
 
Skuherského 70, České Budějovice, 370 01

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

Poslání služby:

NZDM V.I.P. nabízí zázemí, odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži, kterým hrozí společensky nežádoucí jevy, sociální vyloučení, nebo se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Provozní doba:

Služby jsou uživatelům poskytovány celoročně, v pracovních dnech, dnech školního volna a v období letních prázdnin.

Klub (určeno pro 12 – 20 let)

Út 15:30 – 18:00 hodin

St 15:00 – 18:00 hodin

Čt 15:30 – 18:00 hodin

Pá 14:30 – 18:00 hodin

 

Klubík (určeno pro 6 – 11 let)

Út a Čt 14:00 – 15:30 hodin

St 14:00 15:00 hodin

Školní příprava

Po 12:00 – 16:00 hodin                                              

Út 12:00 – 14:00 hodin

St 12:00 – 14:00 hodin

Čt 12:00 – 14:00 hodin

Pá 12:00 – 13:00 hodin

Dílny

Po 16:00 – 18:00 hodin

Pá 13:00 – 14:30 hodin

Individuální sociální poradenství + administrativa:

PO - PÁ 10:00 - 12:00

 

Cíle:

1. Uživatel, který s naší pomocí dokáže plnit základní školní povinnosti

2. Uživatel, který umí trávit volný čas společensky přijatelným způsobem

3. Uživatel, který prostor NZDM vnímá jako prostor pro svou seberealizaci nebo jako útočiště

 

Principy:

 • Individuální přístup
 • Pracovníci přistupují ke každému uživateli služby a jeho aktuální životní situaci s vědomím jedinečnosti a neopakovatelnosti.
 • Respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby
 • Při poskytování sociální služby nedochází k porušování práv uživatelů, každý uživatel je oprávněn rozhodovat o věcech týkajících se jeho osoby.
 • Mlčenlivost
 • Pracovníci zachovávají v tajnosti osobní a citlivé údaje uživatelů, dbají na udržení důvěry a nediskutují záležitosti uživatelů na veřejnosti.
 • Důvěra
 • Pracovníci vytvářejí pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen a pracovníkům sociální služby může důvěřovat.
 • Odbornost
 • Pracovníci poskytují sociální služby na základě určitého stupně a obsahu vzdělání, které nadále prohlubují a rozšiřují.
 • Bezplatnost
 • Tato služba je poskytována bezplatně (bez finanční úhrady).
 • Nízkoprahovost

Pro užívání sociální služby není podmínkou členství ani jiná registrace. Služba je nastavena tak, aby její poskytování vyhovovalo okruhu osob.

 • Upevňování vztahu s rodinou

Rodinní příslušníci uživatelů jsou zapojování do programu Klubík či jednorázových akcí nebo při řešení nepříznivé sociální situace. 

 

Okruh osob:

Okruhem osob, kterým je služba poskytována, jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let.

Děti a mládež od 6 do 11 let pro Klubík a od 12 do 26 let pro Klub.

Děti a mládež, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Služba je poskytována dětem a mládeži, zdržující se v lokalitě Palackého náměstí v Českých Budějovicích.

V případě nepříznivé situace spolupracujeme s rodinou.

 

Služby neposkytujeme:

 • agresivním uživatelům služby
 • uživatelům služby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
 • uživatelům služby s viditelnými známkami nakažlivé nemoci

Kapacita programů:

 • Kapacita Klubu je 35 uživatelů naráz a v Klubíku 20 uživatelů naráz, při jednorázových a propagačních akcí je kapacita určena druhem dané akce.

Základní činnosti:

Plánování činností v klubu NZDM V.I.P. probíhá ve spolupráci s uživateli služby.

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • doučování a školní příprava (stanovení individuálního plánu s každým uživatelem služby ohledně jeho vzdělávání)
 • zajištění organizovaných a neorganizovaných volnočasových aktivit, zájmových činností, sportovních činností, programy primární prevence apod.
 • vydávání časopisu či občasníku uživatelů služby NZDM V.I.P.
 • motivace k dokončení školní docházky a k pracovnímu začlenění.
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výběr konkrétních aktivit probíhá ve spolupráci s uživateli služby)
 • volný pobyt v NZDM - v otevřeném klubu s vrstevníky
 • přednášky, kurzy, semináře, besedy s odborníky
 • návštěvy koncertů, kina, divadla
 • jednorázové akce (pořádání koncertů, turnajů, ...)
 • výjezdové akce, výlety, exkurze apod.
 • tematicky zaměřené akce se zapojením veřejnosti
 • terénní služby v rámci NZDM V.I.P. v pravidelných časových intervalech - iniciace volnočasových aktivit mimo prostory V.I.P.
 1. Sociálně terapeutické činnosti
  • krizová intervence
  • situační intervence
  • kontaktní intervence (informační servis)
  • sociální poradenství
 • základní poradenství v oblasti sociálně patologických jevů

 

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociální práce
 • informační servis
 • doprovod
 • odkazování na následné služby

 

Přístup do Nízkoprahového zařízení V.I.P. není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou.Pracovník shromažďuje pouze informace nezbytně nutné pro poskytování služeb a chrání práva uživatele služby na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. 
 • Pracovníci se při poskytování služby řídí zákony České republiky a mezinárodními úmluvami, dále pak Interními směrnicemi a Metodikami, které vycházejí ze Standardů kvality sociálních služeb a etickým kodexem České asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální služby.
 • Služba je poskytována zdarma a anonymně.

 

 

zpět na hlavní stránku

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jana Hovorková, DiS - sociální pracovnice Bc. Barbora Janotová - sociální pracovnice Jitka Oupicová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník Bc. Markéta Švecová - sociální pracovnice