Osobní asistence (OA)


 • Tel.: 387 718 295, 731 604 411
 
Žižkova 12/309, České Budějovice, 370 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

 

 

Osobní asistence (OA)

je terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Místem poskytování služby je domácí prostředí a místo pohybu uživatele (při cestě do práce, do školy, za zábavou apod.) na území města České Budějovice a v přilehlých obcích v dosahu Městské hromadné dopravy a ORP České Budějovice. 

 

Poslání

Posláním Osobní asistence je poskytovat pomoc a podporu v každodenních záležitostech života lidem, kteří v důsledku zdravotního postižení, omezení nebo věku potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Služba pomáhá uživateli k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného a společenského života.

 

Základní činnosti služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

Doplňkové (fakultativní) činnosti:

 • dohled nad dítětem či dospělým, procházky
 • doprava uživatele autem osobní asistence - po městě
 • doprava uživatele autem osobní asitence - mimo město 
 • kopírování  

Ostatní činnosti OA (činnosti bez úhrady):

 • vyřízení příspěvku na péči a dalších dávek sociální péče, dávek státní sociální podpory či dávek důchodového pojištění
 • návštěva v domácnosti uživatele za účelem sepsání Smlouvy o poskytnutí osobní asistence, její změny či ukončení;
 • návštěva v domácnosti uživatele za účelem zprostředkování dobrovolníka
 • zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání  

Časový rozsah a územní dosah poskytování OA:

Osobní asistenci poskytujeme denně,včetně svátků od 6:00 do 22:00 hodin, s možností noční služby po individuální domluvě (dle kapacitních možností služby), podle potřeb uživatele a s ohledem na jeho přání. 

 

Cílová skupina:

Osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým postižením
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři  

 

Věková kategorie uživatelů:

 • děti (od 3 let) + dospělí a senioři

Hlavním cílem

osobní asistence je pomoc uživateli v činnostech, které nezvládne sám, aby mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Snaha aby se uživatel při poskytování služby aktivně zapojil a využil svých zachovaných tělesných a duševních schopností.

 

 Zásady

 • láskyplné jednání a úcta ke člověku
 • umožnit lidem žít v přirozeném domácím prostředí
 • respektovat lidskou důstojnost a soukromí, lidská práva a etický kodex
 • respektovat svobodnou vůli, individuální potřeby a přání uživatele
 • diskrétnost
 • partnerský přístup
 • komplexnost služeb, zprostředkování kontaktů na další služby

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána písemně.

Smlouva ke stažení zde: Smlouva OA

 

Další informace o službě:

Ceník OA (platný od 1. 1. 2019)

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Zuzana Plecerová - koordinátorka OA Pavlína Petrásková, DiS. - vedoucí OA, sociální pracovník