Jdeme životem spolu s vámi

Osobní asistence (OA)


 • Tel.: 387 718 295, 731 604 411
 
Žižkova 12/309, České Budějovice, 370 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

h) Fakultativní služby

 • 1. Dohled nad dítětem či dospělým, procházky 30 Kč/15 min
 • 2. dohled nad uživatelem po telefonu (kontrola situace telefonem ) 10 Kč/volání
 • 3. Doprava uživatele autem osobní asistence - po městě 10 Kč/km
 • 4. Doprava uživatele autem osobní asistence - mimo město 8 Kč/km
 • 5. Kopírování 2 Kč/stránka

 

Osobní asistence (OA)

Městské charity České Budějovice

je terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Místem poskytování služby je domácí prostředí a místo pohybu uživatele (při cestě do práce, do školy, za zábavou apod.) na území města České Budějovice a v přilehlých obcích v dosahu Městské hromadné dopravy. Služba OA je poskytována v těchto obcích mimo dosah Městské hromadné dopravy: Adamov, Branišov, Čakov, Čejkovice, Dasný, Doubravice, Dubičné, Dubné, Hradce, Hůry, Chotýčany, Jankov, Jivno, Kamenný Újezd, Libníč, Lišov, Nedabyle, Úsilné, Záboří, Závraty .

Osobní asistence je jedním z projektů Městské charity České Budějovice. Spolu s Charitní pečovatelskouDomácí zdravotní péčí tvoří systém Komplexní domácí péče (dále jen KDP). 

 

Poslání

Posláním Osobní asistence je poskytovat pomoc a podporu v každodenních záležitostech života lidem, kteří v důsledku zdravotního postižení, omezení nebo věku potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Služba pomáhá uživateli k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného a společenského života.

 

 

Základní činnosti služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

Doplňkové (fakultativní) činnosti:

 • dohled nad dítětem či dospělým, procházky
 • doprava uživatele autem osobní asistence - po městě
 • doprava uživatele autem osobní asitence - mimo město 
 • kopírování  

Ostatní činnosti OA (činnosti bez úhrady):

 • vyřízení příspěvku na péči a dalších dávek sociální péče, dávek státní sociální podpory či dávek důchodového pojištění
 • návštěva v domácnosti uživatele za účelem sepsání Smlouvy o poskytnutí osobní asistence, její změny či ukončení;
 • návštěva v domácnosti uživatele za účelem zprostředkování dobrovolníka
 • zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání  

Časový rozsah a územní dosah poskytování OA:

Osobní asistenci poskytujeme denně,včetně svátků od 6:00 do 22:00 hodin, s možností noční služby po individuální domluvě (dle kapacitních možností služby), podle potřeb uživatele a s ohledem na jeho přání. Osobní asistenci poskytujeme na území města České Budějovice a v přilehlých obcích v dosahu Městské hromadné dopravy.

Služba OA je poskytována v těchto obcích mimo dosah Městské hromadné dopravy: Adamov, Branišov, Čakov, Čejkovice, Dasný, Doubravice, Dubičné, Dubné, Hradce, Hůry, Chotýčany, Jankov, Jivno, Kamenný Újezd, Libníč, Lišov, Nedabyle, Úsilné, Záboří, Závraty.

 

Cílová skupina:

Osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým postižením
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři  

 

Věková kategorie uživatelů:

 • děti (3- 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)  

Do cílové skupiny nepatří:

 • dospělí a děti bez jakéhokoliv typu zdravotního postižení
 • dospělí, děti a senioři pobývající v nemocnicích a pobytových sociálních zařízeních
 • lidé, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění
 • lidé žíjící v nevyhovujících životních podmínkách (např. v bytech zamořených parazity, hlodavci, lidé odmítající dodržování základních hygienických norem…..)
 • lidé, u kterých byla diagnostikována psychiatrická porucha v nekompenzované formě 

Cíle

Hlavním cílem

osobní asistence je pomoc uživateli v činnostech, které nezvládne sám, aby mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Snaha aby se uživatel při poskytování služby aktivně zapojil a využil svých zachovaných tělesných a duševních schopností.

Dílčí cíle

 • prohlubování kvalifikace osobních asistentů
 • podpora v zachování životního stylu a návyků uživatele
 • umožnit uživateli zvládat běžné každodenní dovednosti a úkoly, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
 • podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazovat společenské kontakty a realizovat jeho zájmy, přání a potřeby
 • informování veřejnosti o službě

 Zásady

 • láskyplné jednání a úcta ke člověku
 • umožnit lidem žít v přirozeném domácím prostředí
 • respektovat lidskou důstojnost a soukromí, lidská práva a etický kodex
 • respektovat svobodnou vůli, individuální potřeby a přání uživatele
 • diskrétnost
 • partnerský přístup
 • komplexnost služeb, zprostředkování kontaktů na další služby

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána písemně.

Smlouva ke stažení zde: Smlouva OA

 

Další informace o službě:

Ceník OA (platný od 1. 1. 2018) 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 32,50 Kč/15 min.
 • 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 32,50 Kč/15 min.
 • 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 32,50 Kč/15 min.
 • 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík 32,50 Kč/15 min.  

b) Pomoc při osobní hygieně

 • 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 32,50 Kč/15 min.
 • 2. Pomoc při použití WC 32,50 Kč/15 min. 

c) Pomoc při zajištění stravy

 • 1. Pomoc při přípravě jídla a pití 32,50 Kč/15 min. 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • 1. Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 32,50 Kč/15 min.
 • 2. Nákupy a běžné pochůzky 32,50 Kč/15 min. 

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • 1. Pomoc a podpora rodině v péči o dítě 32,50 Kč/15 min.
 • 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 32,50 Kč/15 min.
 • 3. Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 32,50 Kč/15 min. 

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • 1. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 32,50 Kč/15 min. 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 32,50 Kč/15 min.
 • 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 32,50 Kč/15 min. 

Ostatní činnosti (činnost bez úhrady):

1. Vyřízení příspěvku na péči a dalších dávek sociální péče, dávek státní sociální podpory či dávek důchodového pojištění zdarma

2. Návštěva v domácnosti uživatele za účelem sepsání Smlouvy o poskytnutí osobní asistence, její změny či ukončení. Návštěva v domácnosti uživatele za účelem zprostředkování dobrovolníka zdarma

3. Zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání zdarma  

 

Účtuje se čas, skutečně spotřebovaný k zajištění služby.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Zuzana Plecerová - koordinátorka OA Pavlína Petrásková, DiS. - vedoucí OA, sociální pracovník